Ook een kindvrije week is hard werken!

Het was dan misschien wel een kindvrije week voor leerkrachten, maar er werd in heel wat Brusselse scholen hard gewerkt.

Noodopvang

Op heel korte termijn werd een systeem voor noodopvang opgezet, waarbij leerkrachten en opvangpersoneel in een beurtrolsysteem zorgden voor een kwaliteitsvol aanbod. Zo konden kinderen van ouders uit de zorg, niet-thuiswerkende ouders, maar ook leerlingen in kwetsbare situaties een opvangplek krijgen.

Professionalisering

Verschillende schoolteams en/of individuele leerkrachten maakten van deze kindvrije week gebruik om in te zetten op professionalisering. De onderwijsondersteuners van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) hadden deze week heel wat extra ondersteuningsinterventies. Het aanbod van OCB voor het schooljaar 2021 – 2022 werd ook deze week naar de scholen verspreid.

Voorbereiding derde trimester

Het derde trimester is een belangrijke periode voor dit corona-schooljaar. Leerkrachten zijn volop bezig om deze laatste periode zo goed mogelijk voor te bereiden. Om in te spelen op de leervertraging gingen schoolteams deze week aan de slag om na te denken over het stellen van prioriteiten, extra differentiatiemaatregelen, alternatieve leerpaden, compenserende maatregelen,… zodat zoveel mogelijk leerlingen de eindmeet kunnen halen. Er werd ook nagedacht over warm onthaal, zorg en welbevinden.

Verbinding houden met leerlingen

Sommige scholen en leerkrachten probeerden deze week ook contact te houden met hun leerlingen. Ze organiseerden online praatgroepen, zorgden voor berichtjes op smartschool, stelden een takenbundel samen of hielden contact met ouders.

Voorbereiding speelpleinwerking

Tijdens de paasvakantie organiseert de VGC in samenwerking met 25 scholen de VGC-speelpleinen voor meer dan 700 kinderen en jongeren. Leerkrachten en animatoren zorgen samen voor een leuk en uitdagend aanbod en werkten de voorbije week aan de laatste voorbereidingen.

Bezoek aan de Onderwijsbibliotheek

Het was een drukke week in de Onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel. Heel wat leerkrachten kwamen langs om nieuwe materialen te leren kennen en uit te lenen voor het derde trimester.

Beste stadsleerkracht, geniet van een welverdiende paasvakantie of om het met de woorden van Kris Van de Branden te zeggen op zijn blog Duurzaam Onderwijs: “Leraar, bedaar. Kom in de paasvakantie even tot rust, leun achterover, bezin en reflecteer, om er na de paasvakantie weer een ongelooflijke lap op te geven.”

Onderwijsbibliotheek, gereserveerde materialen

Wat verwachten Brusselse leerkrachten van schoolinfrastructuur en -uitrusting?

Infrastructuur en uitrusting hebben invloed op de kwaliteit van het lesgeven (niet alleen in tijden van corona!). Dat vinden de Brusselse leerkrachten die in het kader van de Ronde van Brussel in gesprek gingen met minister Gatz. Ze verwoorden enkele bezorgdheden zoals het tekort aan binnen- en buitenruimte, weinig groen, het ontbreken van sportinfrastructuur, uitdagingen op het vlak van mobiliteit,…

Ze dromen van een aangename leeromgeving met voldoende uitrusting en ruimte om flexibel te gebruiken en innovatief te kunnen lesgeven. Ze benadrukken het belang van een groene, gezonde buitenomgeving (met ruime speelplaats). Een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur en schoolomgeving, komt rust en concentratie ten goede, bevordert persoonlijke contacten, creëert meer differentiatiemogelijkheden,…

Concreet vragen leerkrachten om de investering in aangename, flexibele en toekomstgerichte schoolinfrastructuur verder te zetten met goed werkende ICT-uitrusting en aandacht voor mobiliteit vanuit, naar en rondom de school. Verder is het belangrijk dat scholen (administratief) ondersteund worden bij infrastructuurprojecten.

Hieronder kan je de volledige documenten downloaden.

Lees de verschillende thema’s uit het rapport:

 1. onderwijs en welzijn
 2. onderwijs en brede school
 3. onderwijs en ouders
 4. onderwijs en meertaligheid
 5. onderwijs en infrastructuur 

Brussel vol Taal kijkt met een Brusselse bril naar meertaligheid in het onderwijs…

De voorbije decennia werd er al heel wat expertise over meertaligheid en onderwijs ontwikkeld en ter beschikking gesteld in Brussel en Vlaanderen door oa het Steunpunt Diversiteit en Leren (en UGent), Centrum voor Taal en onderwijs (en KULeuven), Foyer, Onderwijscentrum Brussel (OCB), Onderwijscentrum Gent, VUB,… Een deel van deze informatie vind je oa terug op de platformen metrotaal, meertaligheid.be of diversiteit in actie.

Het platform Brussel Vol Taal van het OCB wil een aanvullende online toegangspoort zijn naar informatie over en ondersteuning bij meertaligheid voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. De website werd gelanceerd op 15 januari 2021 en kijkt met een Brusselse bril naar meertaligheid in het onderwijs.

Brussel Vol Taal verzamelt materiaal, gidst je erdoorheen, zorgt voor een logische opbouw en biedt overzicht. De website bestaat uit 3 delen:

“Hoe leer je een taal?”

…met oa een deel over effectieve didactiek gebaseerd op ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ en informatie over meertalige taalverwerving in de Brusselse grootstedelijke context.

“Wie zijn mijn leerlingen?”

…met oa materialen om concreet aan de slag te gaan met een talenpaspoort en deze inzichten te gebruiken in de dagelijkse klaspraktijk.

“Aan de slag!

…met oa een online tool om een schoolprofiel op te maken van het leerkrachtenteam en op basis van dit schoolprofiel het schooltaalbeleid verder vorm te geven.

In elk deel vind je concrete instrumenten en Brusselse praktijkvoorbeelden. In het derde deel is er ook een verzameling activiteiten opgenomen voor in de klas en op school.

Via deze link kan je de volledige website verder verkennen…

Wat verwachten Brusselse leerkrachten van meertaligheid in onderwijs?

‘Taalonderwijs’, ‘omgaan met meertaligheid’, ‘anderstalige leerlingen en ouders’ zijn thema’s die heel erg leven in Brusselse schoolteams. Dit bleek ook uit de gesprekken van de Ronde van Brussel, waarbij minister Gatz in gesprek ging met 345 Brusselse leerkrachten.

Leerkrachten ervaren de meertaligheid als een kans én een drempel voor kwaliteitsvol onderwijs. Ze benadrukken ook de samenhang tussen al dan niet succesvol meertalig opgroeien en de sociaal-economische achtergrond van kinderen en jongeren.

Toch vinden Brusselse leerkrachten dat meertaligheid van de leerlingen het doel moet zijn: een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels is bepalend voor hun toekomst. Tegelijkertijd is ook aandacht en waardering voor de thuistaal hierbij belangrijk. Om meertaligheid als troef te kunnen inzetten, zien Brusselse leerkrachten noden op 5 domeinen:

 1. inzetten op ruime verwerving van de taal, op school en in de vrije tijd door meer kansen te creëren om de schooltaal Nederlands te verwerven met aandacht voor meertaligheid;
 2. externe expertise binnenbrengen, uitrollen en delen door de ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel onverminderd verder te zetten, maar ook andere externe expertise mogelijk te maken zoals logopedie, native speakers,…;
 3. met ouders communiceren over meertalige taalontwikkeling en hen de nodige ondersteuning bieden om binnen het gezin ook een actieve rol op te nemen ten aanzien van de (taal)ontwikkeling van hun kinderen;
 4. afspraken maken op beleidsniveau zodat de uitdagingen op vlak van taal en meertaligheid niet alleen de verantwoordelijkheid blijven van de leerkracht in zijn klas, maar ook breder gedragen en ondersteund worden vanuit school- en onderwijsbeleid;
 5. professionalisering van en uitwisseling tussen leerkrachten versterken door netwerken te creëren om elkaar te inspireren en te ondersteunen.

Lees op deze blog meer over meertaligheid en onderwijs.

Hieronder kan je de volledige documenten downloaden.

Lees de verschillende thema’s uit het rapport:

 1. onderwijs en welzijn
 2. onderwijs en brede school
 3. onderwijs en ouders
 4. onderwijs en meertaligheid
 5. onderwijs en infrastructuur 

Over versterken van tweetalig onderwijs, voedselarmoede op school, communiceren met ouders,… (debat Raad VGC, 12 maart 2021)

Vrijdag 12 maart 2021 was er een plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met enkele belangrijke vragen over onderwijs…

Versterken van tweetalig onderwijs (vraag van raadslid Verstraeten)

De minister beantwoordt eerst de vraag naar meer informatie over het immersie-onderwijs in de Franse gemeenschap en de plaats van het Nederlands en Engels in dit aanbod. Uit de cijfers blijkt dat het Nederlands centraal staat. Daarna herhaalt hij de visie van de VGC op het vlak van talen in onderwijs.

Uit de website “Brussel vol Taal” (OCB)

De VGC wil extra inzetten op de meertaligheid Nederlands, Frans en Engels in combinatie met de thuistalen. De VGC ziet die meertaligheid in Brussel zonder meer als een troef. Tegelijkertijd brengt de meertaligheid belangrijke uitdagingen met zich mee.

Er zijn heel wat mogelijkheden binnen het huidig wettelijk kader om meertaligheid een plaats te geven. Een overzicht hiervan is te vinden op de nieuwe website “Brussel Vol Taal”.

Wat de scholen ook kiezen als aanpak, de VGC zal kwaliteitsondersteuning ter beschikking stellen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, met het Onderwijscentrum Brussel als belangrijke speler.

Voedselarmoede op school (vraag van raadslid Rochette)

Minister Gatz verwijst naar enkele eerste resultaten van een bevraging van de scholen over het thema voedselarmoede. Daaruit blijkt dat veel scholen een vorm van gratis voeding aanbieden op school, ofwel via eigen middelen ofwel via bestaande subsidiekanalen. Goede en gezonde voeding is een belangrijke voorwaarde om goed te leren. Het is noodzakelijk om dit thema op de verschillende beleidsniveaus en met de verschillende beleidsverantwoordelijken te bespreken, want voedselarmoede is bij uitstek een transversaal thema. De middelen die nodig zijn om een structureel programma uit te rollen, overstijgen de mogelijkheden van onderwijs. Tenslotte verwijst hij naar reeds bestaande subsidiekanalen vanuit VGC en de werking van het Onderwijscentrum Brussel (samenwerking met de vzw STOS, samen tegen onbetaalde schoolfacturen).

Communiceren met ouders (vraag van raadslid Verstraeten)

De aanleiding van deze actualiteitsvraag was het initiatief van minister Gatz om het inzetten van tolken in communicatie met ouders meer toegankelijk te maken voor scholen. In zijn antwoord benadrukt de minister dat het inzetten van tolken slechts één vorm van communicatie is binnen een brede waaier van mogelijkheden.

Verder verwijst hij naar de vele initiatieven en concrete tips (bv. zakwoordenboekje “duidelijk Nederlands”) om ook het Nederlands te gebruiken en/of te stimuleren bij anderstalige ouders: de werking van Brusselleer, het Huis van het Nederlands.

Uit de website “Communiceren met Ouders” (OCB)

De website “communiceren met ouders” van het Onderwijscentrum Brussel biedt op dit vlak ook heel wat informatie, tools en tips.

Verder waren er nog onderwijsvragen over de Ronde van Brussel en het aantrekken van leerkrachten (raadsleden Verstraeten en Lootens-Stael) en Samen naar school (raadslid Sabbe).

Het debat kan je hier opnieuw bekijken. Het volledig verslag kan je hieronder downloaden.

De noden van kinderen en jongeren in de stad, moeten het pedagogisch project van elke Brusselse school kleuren!

Over het doel van onderwijs, eindtermen, pedagogisch project, de lokale schoolgemeenschap en Urban Education…

De aanleiding van dit bericht is een interview met de inspecteur-generaal van de Nederlandse onderwijsinspectie, Alida Oppers, in NRC handelsblad (4 maart 2021): “Het onderwijs krijgt veel prioriteiten. Niet alleen vanuit Den Haag, maar ook van gemeenten en ouders. Als mijn organisatie tachtig prioriteiten kreeg, dan zou ik daar ook niet zo goed in slagen. Daarom is het belangrijk dat we de focus op de basisvaardigheden leggen. En laten we dan even ophouden over verkeersveiligheid, zwemonderwijs, yoga en al die andere dingen.”  Ook al ben ik het met de onderliggende inhoud van het artikel eens (namelijk het belang van de basisvaardigheden, maar ook het belang van kennis, effectieve didactiek, evaluatiebeleid,…), toch roept het een belangrijke vraag op en neemt het schoolteams onvoldoende au sérieux…

Inleidend…

Bij de discussie over onderwijskwaliteit gaat het vandaag vaak over onderwijsdoelen, onderwijsinhouden, basisvaardigheden, effectieve onderwijsaanpak, onderwijstijd, (internationale) testresultaten,…  Stuk voor stuk cruciale elementen in ons onderwijs!  Deze elementen krijgen pas écht betekenis en waarde als we ook de onderliggende vragen beantwoorden, zoals ‘wat is het doel van ons onderwijs’ en ‘vanuit welke mens- en maatschappijvisie geven we invulling aan ons onderwijs’.  Wat die mens- en maatschappijvisie moet zijn, laat ik in het midden.  De vraag die ik wil opwerpen is: wie bepaalt deze mens- en maatschappijvisie…  De OESO?  De Vlaamse regering? De onderwijskoepels? Het schoolbestuur?  De lokale school(gemeenschap)? 

Ik wil graag een pleidooi houden om onderwijs terug te geven aan de lokale schoolgemeenschap en om te vertrouwen en te geloven in directies, leerkrachten, ouders en leerlingen.  En laat ons vanuit de overheid, onderwijskoepels, expertisecentra geen sturende, maar luisterende en ondersteunende houding aannemen.  Dit betekent tegelijkertijd dat lokale schoolgemeenschappen geresponsabiliseerd moeten worden en daartoe de nodige tools, middelen en competenties in handen moeten krijgen om hun expertise, effectiviteit en professionalisering te versterken.

Waarom minimumdoelen belangrijk zijn…

Zo’n ondersteunende houding vanuit de overheid en onderwijskoepels, betekent ook realistische en heldere minimumdoelen aanbieden (de lat mag gerust hoog liggen!), die zorgen voor gelijkwaardigheid van alle scholen, maar die ook tijd en ruimte laten voor het eigen pedagogisch project van de school.  Zo’n eindtermen geven de garantie aan leerlingen en ouders dat alle scholen evenwaardig zijn, maar bepalen niet de onderwijskwaliteit.  Deze wordt bepaald door een effectieve onderwijsaanpak en een rijk pedagogisch project op maat van de lokale context.  En wie kent die lokale context beter dan de lokale schoolgemeenschap…

Een pedagogisch project bepaalt de onderwijskwaliteit…

Het valt me op dat veel pedagogische projecten vandaag ofwel korte abstracte teksten ofwel lange generieke bundels geworden zijn, die door schoolbesturen worden opgesteld.   Het pedagogisch project is soms niet meer de inspirerende, dynamische en sturende missie en visie van de school, die zich ontwikkelt binnen de lokale schoolgemeenschap (directie, leerkrachten, ouders, leerlingen, partners).  Nochtans is het net binnen zo’n pedagogisch project dat de mens- en maatschappijvisie van het onderwijs in de school zichtbaar moet worden.  Het is net binnen zo’n pedagogisch project dat de school op maat van lokale noden en mogelijkheden haar onderwijsaanpak en haar onderwijsinhouden kan concretiseren. 

En ja, in zo’n pedagogisch project moet je de lat hoog leggen voor de basisvaardigheden, moet het evaluatie- en professionaliseringsbeleid geëxpliciteerd worden,… Tegelijkertijd moet er in zo’n pedagogisch project ook plaats zijn voor andere inhouden die de schoolgemeenschap belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld leren veilig fietsen in een stedelijke omgeving of tools verwerven om weerbaar en veerkrachtig in het leven te staan of inzetten op outdoor education om leerlingen op kleine appartementjes te verbinden met de natuur of… Ik vind het belangrijk om hier ook te luisteren naar de leerlingen (met link naar het scholierenrapport)!

Een conclusie

De focus op de basisvaardigheden is belangrijk!  Helemaal mee eens.  Toch kan je, vanuit de mens- en maatschappijvisie van je school ook ruimte creëren voor andere inhouden (zoals ‘verkeersveiligheid, zwemonderwijs of yoga’ – Alida Oppers) zonder dat dit afbreuk doet aan de aandacht voor de basisvaardigheden.  Het is belangrijk om hierbij keuzes te maken en prioriteiten te bepalen. Bovendien zijn er heel wat mogelijkheden om verschillende inhouden integratief aan te pakken.

Voor scholen in Brussel is het belangrijk om deze mens- en maatschappijvisie te verbinden met de eigenheid van opgroeien in een grootstedelijke en meertalige omgeving.  De noden van kinderen en jongeren in de stad en de mogelijkheden die deze stad biedt, moeten het pedagogisch project van elke Brusselse school kleuren.  De thema’s van Urban Education staan hier centraal: de kenmerken van een grootstedelijke omgeving, het uitgebreide buurtnetwerk, superdiversiteit, meertaligheid, armoede,…

Bijvoorbeeld:

 • Een stadsleerkracht moet bij de basisvaardigheid lezen extra aandacht hebben voor woordenschatonderwijs, versterken van kennis van de wereld bij de leerling, metacognitie… omwille van de talige, culturele en sociaal-economische diversiteit van de leerlingen (zie Elke ket een goede lezer!).  Een Brusselse school kan dan ook in haar pedagogisch project breed leren en het gebruik van de thuistaal als steiger voor het leren opnemen in haar visie en werking.
 • Stadsleerkrachten zoeken inhouden en methodieken om stress bij leerlingen te verminderen en rust te creëren in de klas.  Kinderen en jongeren die opgroeien in een grootstedelijke context en/of in armoede, moeten leren omgaan met een veelheid aan prikkels, drukte, lawaai, onzekerheid, spanningen,… Hiermee leren omgaan is noodzakelijk om tot effectief leren te komen (zie Yoga in de klas). Een school kan dan ook in haar pedagogisch project een visie en werking opnemen om hier aandacht voor te hebben.

Als afsluiter wil ik nog een artikel van Biesta meegeven: Wereld-gericht onderwijs: vorming tot volwassenheid, waarbij hij ons houvast wil bieden om ons onderwijs in balans te houden.

Onderwijs in balans, is leerlingen in balans

Wat verwachten Brusselse leerkrachten van ouders?

Het was te verwachten dat ook het thema ouders en ouderbetrokkenheid een belangrijke plaats kreeg in de Ronde van Brussel, waarbij minister Gatz in gesprek ging met 345 Brusselse leerkrachten.

Scholen en leerkrachten in Brussel vinden dat samenwerken met ouders deel uitmaakt van hun takenpakket. Toch vraagt het van leerkrachten in een grootstedelijke context extra inspanningen (tijd én competenties) om verbinding te maken met de superdiverse ouderpopulatie (verschillende talen, culturen, sociaal-economische achtergrond, opvoedingsstijlen, overtuigingen, verwachtingen,…).

Ouders vervullen samen met de leerkrachten een cruciale rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Brusselse scholen willen dan ook groeien in partnerschap met ouders, waarbij de verschillende partijen engagement en verantwoordelijkheid moeten opnemen. De ervaring van Brusselse leerkrachten leert ons dat er niet één succesformule is om in te zetten op ouderbetrokkenheid. Creativiteit en een brede, diverse waaier van activiteiten moeten deel uitmaken van een effectief ouderbeleid. Zo kan de school een “veilige haven” worden, waar iedere ouder zich aangesproken en thuis voelt.

Opvallend is dat heel wat verwachtingen van Brusselse leerkrachten ten aanzien van ouderbetrokkenheid linken hebben met de relatie onderwijs en welzijn, en ook brede school. Concreet vragen leerkrachten een vaste kracht op school om verbindende en ondersteunende taken op te nemen ten aanzien van ouders, een opvoedingsondersteunend en welzijnsaanbod op school, meer ondersteuning op het vlak van ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs.

Lees op deze blog meer over partnerschap met ouders in Brussel.

Hieronder kan je de volledige documenten downloaden.

Lees de verschillende thema’s uit het rapport:

 1. onderwijs en welzijn
 2. onderwijs en brede school
 3. onderwijs en ouders
 4. onderwijs en meertaligheid
 5. onderwijs en infrastructuur 

Nieuwe accenten in de werking van het Onderwijscentrum Brussel (Raad VGC, maart 2021)

Op vraag van enkele raadsleden van de VGC stelde ik op 3 maart 2021 de nieuwe accenten voor in de werking van het Onderwijscentrum Brussel (OCB).  Bij de aanvang van de huidige beleidsperiode (2019 – 2024) werd immers nagedacht over een vernieuwde OCB-werking om nog beter in te spelen op de evoluties en uitdagingen van ons grootstedelijk onderwijs.

Inleidend gaf ik wat meer toelichting bij de concepten ‘Urban Education’ en ‘stadsleerkracht’. Daarna besprak ik de 6 strategische doelstellingen in de werking van OCB, geïllustreerd met enkele concrete voorbeelden:

 1. Professionaliseren van stadsleerkrachten
 2. Expertise delen over Urban Education
 3. Inzetten op gelijke kansen, diversiteit en talenten
 4. Versterken van taalonderwijs Nederlands
 5. Ontwikkelen van meertaligheid stimuleren
 6. Ondersteunen van armoedebeleid op school

De powerpointpresentatie van mijn uiteenzetting op de hoorzitting voor de Raad kan je hieronder inkijken…

Wat verwachten Brusselse leerkrachten van Brede School?

In 2010 nam het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de beslissing om te investeren in de ontwikkeling van Brede School in Brussel! Dit leidde tot een visietekst, een subsidiekader (met ook de steun van de VG) en een ondersteuningsstructuur in de schoot van het Onderwijscentrum Brussel. Zo ontwikkelden zich in het werkveld 29 brede scholen. Vandaag is de brede school toe aan een heroriëntering...

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is image-1.png

In de Ronde van Brussel, waarbij minister Gatz in gesprek ging met 345 Brusselse leerkrachten, was brede school, breed en levensecht leren een belangrijk gespreksonderwerp.

Brusselse leerkrachten vinden brede school belangrijk om leerlingen de kans te geven talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en het leren te versterken en te verbreden. Een aanvullend en geïntegreerd aanbod tijdens en na de schooluren (ism de buurt, ouders en andere sectoren) kan hierbij helpen.

Brusselse Leerkrachten schuiven ook een aantal nieuwe accenten naar voren die vandaag nog weinig in het Brede School verhaal aanwezig zijn, zoals samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt; leerlingen toeleiden naar vrijwilligerswerk; belang van flexibele, moduleerbare en multifunctionele schoolinfrastructuur;…

Scholen en leerkrachten zien voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd: leerkrachten kunnen bruggenbouwers zijn en de school kan de spil vormen van de lokale brede school. Regionale coördinatie kan de lokale schoolwerking ondersteunen. Ze vragen dan ook extra middelen om dit waar te maken (zodat bv. iemand van het schoolteam een vast aanspreekpunt kan worden voor de brede school).

Lees op deze blog meer over Brede School in Brussel.

Hieronder kan je de volledige documenten downloaden.

Lees de verschillende thema’s uit het rapport:

 1. onderwijs en welzijn
 2. onderwijs en brede school
 3. onderwijs en ouders
 4. onderwijs en meertaligheid
 5. onderwijs en infrastructuur 

Leerkrachtentekort: overzicht VGC/OCB-initiatieven

Het Brusselplatform (= de vertegenwoordigers van de gemeentelijke schoolbesturen en scholengemeenschappen van Brussel) vroegen me een overzicht te geven van de VGC/OCB-initiatieven in het kader van het leerkrachtentekort in Brussel.

In mijn inleiding zoomde ik even in op het concept stadsleerkracht aan de hand van deze vacature, en op de resultaten van de Ronde van Brussel van minister Gatz.

Daarna schetste ik een brede waaier van concrete initiatieven. Het overzicht bestond uit 7 delen:

 1. Initiatieven voor scholieren
 2. Initiatieven voor studenten
 3. Initiatieven voor (startende) leerkrachten
 4. Aanvangsbegeleiding door het OCB
 5. Het initiatief BXL ZKT LKR
 6. Het project BAOBAB
 7. De samenwerking met Teach for Belgium

Hieronder vind je mijn presentatie.

<span>%d</span> bloggers liken dit: