Onderwijs in de VGC-beleidsverklaring 2020 – 2021

Terwijl we nog steeds geen nieuwe federale regering hebben, stelde het VGC-college vandaag (23 september 2020) reeds haar tweede beleidsverklaring van deze legislatuur voor.

Ik deel hieronder het luik onderwijs uit de beleidsverklaring met heel wat vernieuwende initiatieven die inspelen op reële uitdagingen! De ‘tussentitels’ en ‘vet’ heb ik zelf toegevoegd.

Luisteren naar leerkrachten

“De corona-epidemie gooide heel wat routines en verwachtingen overhoop, maar creëerde net zo goed kansen. Ook in het onderwijs, waar leerkrachten en directies zich van hun beste kant lieten zien. Het is vooral van belang dat het beleid niet alleen instructies en draaiboeken meegeeft, maar ook luistert. De voorbije maanden zijn we in het kader van ‘De Ronde van Brussel’ uitgebreid gaan praten met schoolteams. De leerkrachten die dagelijks in de weer zijn om onze ketjes het beste onderwijs te bieden, hebben heel wat ideeën voor het onderwijs van de toekomst. Ze benadrukken de nood aan een positief en realistisch beeld van de job als leerkracht en meer specifiek van een leerkracht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.”

Leerkrachtentekort

“We zijn voorzichtig positief omdat er bij het begin van het nieuwe schooljaar geen onrustwekkende tekorten werden vastgesteld in het lerarenkorps. Waarschijnlijk door een combinatie van verschillende factoren, maar de Vlaamse maatregel om de anciënniteit uit andere sectoren voor zij- instromers te laten meetellen, is zeker een belangrijke stap in de goede richting. Gezien de noden, moeten we echter zeer waakzaam blijven en de uitbouw van een loopbaan in het onderwijs verder aanmoedigen. Daarom werken we een nieuwe campagne uit op sociale media en in het straatbeeld, om jongeren te motiveren om leerkracht in Brussel te worden. De huidige leerkrachten en het lesgeven in Brussel vormen het uithangbord. Met BXL ZKT LKR werken Brusselse leerkrachten samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) acties uit rond het lerarentekort, het verloop in schoolteams en voor meer diversiteit binnen de teams. In samenwerking met Teach for Belgium en Baobab zetten we meer zij-instromers voor de klas. Het OCB staat in voor aanvangsbegeleiding op maat van de Brusselse stadsleerkrachten. Andere acties om jongeren en studenten warm te maken voor de lerarenopleiding zetten we verder. We versterken de Brusselse leraren- en graduaatsopleidingen met taalondersteuning Nederlands, Frans en Engels. Zo zorgen we voor sterke, meertalige leerkrachten, die beter voorbereid kunnen starten op de werkvloer.”

Ondersteunen van stadsleerkrachten & urban education

“Om in te spelen op de nieuwe vragen van scholen en schoolteams, past het OCB haar werking aan. We verkennen en ondersteunen pedagogisch/didactisch vernieuwende initiatieven. We versterken de inzet op vorming en ondersteuning van de schoolteams, en vooral op uitwisseling en expertisedeling tussen scholen. Hierbij hebben we expliciet aandacht voor digitaal- en afstandsleren. In de trajecten over urban education werken we met de scholen rond meertaligheid, taalscreening, talentontwikkeling en veerkracht. We starten met een OCB-helpdesk om snel in te spelen op nieuwe vragen. Scholen die stappen zetten rond vormen van meertalig onderwijs, kunnen rekenen op ondersteuning van het OCB. We lanceren drie nieuwe online platforms: ‘Communiceren met Ouders’, ‘Brussel vol Taal’ en ‘Leerpad Armoede en Onderwijs’. We besteden meer aandacht aan keuzevaardigheden van leerlingen, sleutelcompetenties en STEM. We geven leerlingen extra mogelijkheden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en om hun studievaardigheden en zelfvertrouwen te versterken. Door tieners te begeleiden bij hun studiekeuze, zorgen we voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Onderwijskansen versterken via IT, krachtig leesonderwijs, duaal leren,…

“Goed onderwijs geeft kansen aan alle leerlingen, is een belangrijke hefboom om elk talent te ontwikkelen en heeft bij uitstek een emanciperende kracht voor alle leerlingen, studenten en cursisten. Vorig schooljaar, in volle lockdown, is gebleken dat een performante IT-omgeving van het grootste belang is voor leerlingen en leerkrachten. Dit najaar brengen we de digitale noden van scholen verder in kaart. We werken een aangepast subsidiekader uit om leerlingen en leerkrachten van voldoende IT-materialen te voorzien. Brusselleer werkt samen met de Centra voor Volwassenenonderwijs aan nieuwe manieren om de digitale geletterdheid te verhogen en nieuwe vormen van afstandsleren, e-leren, smart learning te introduceren. We willen het leesplezier en de leesvaardigheid van alle leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verhogen. Daarom helpen we scholen om een leesbeleid te ontwikkelen dat alle leerlingen de kans geeft om de eindtermen met betrekking tot lezen te halen. We werken hierbij complementair aan het project ‘Lezen op School’ van de Vlaamse Gemeenschap en betrekken daarbij naast de scholen ook OBib en de Brusselse bibliotheken. Wij voorzien een breed, sterk talig en divers educatief aanbod voor kinderen en jongeren tijdens de schooluren. We maken maximaal gebruik van de kansen die duaal leren kan bieden als een volwaardige leerweg. Via onze overeenkomst met Tracé Brussel, zet de VGC in op concrete acties om meer trajecten en meer diversiteit in de aangeboden opleidingen te bewerkstelligen. Met eigentijdse uitrustingsgoederen krijgen leerlingen alle kansen om de nodige competenties te verwerven en zich makkelijker in te schakelen in het reguliere arbeidscircuit. Ongekwalificeerd schoolverlaten moeten we verder terugdringen. Vroegtijdige schoolverlaters blijven we nauwgezet verder opvolgen. Kans en Abrusco breiden hun aanbod uit naar leerlingen in het basisonderwijs. We starten een onderzoek naar een schoolaanvullend en schoolvervangend aanbod voor leerlingen met specifieke zorgnoden. Met de resultaten maken we een plan voor de organisatie van een aanbod op maat. Kansenrijk onderwijs betekent ook dat we het gesprek aangaan met de welzijnssector om de dienstverlening rechtstreeks en laagdrempelig op de school te organiseren en te zorgen voor continuïteit en een efficiënte opvolging. We onderzoeken wat de impact is van onbetaalde schoolfacturen en kijken na hoe we deze problematiek op de beste manier kunnen aanpakken. Het OCB werkt zich in om armoedetrajecten te begeleiden volgens de aanpak van ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’. Brussel is de grootste studentenstad van het land. We willen de  studenten extra kansen geven om hun ding te doen in Brussel en zo bij te dragen tot een stad die actieve, creatieve en ondernemende jonge mensen aantrekt en bindt.”

Schoolinfrastructuur, capaciteit en kwaliteit van de leeromgeving

“Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. We zetten onverminderd in op het creëren van extra plaatsen, daar waar de noden het hoogst zijn, zodat elk kind kan rekenen op een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs. We maken daartoe goede afspraken met de inrichtende machten, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zien erop toe dat de projecten zo snel en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. Op 1 september openden de basisschool op de campus Porta 1030 in Schaarbeek, de Eugeen Laermans basisschool in Molenbeek, het nieuwe kleutergebouw van de Voorzienigheid in Sint-Lambrechts-Woluwe, de bijkomende verdieping op basisschool De Iris in Ukkel, de ontdubbelde basisschool Everheide in Evere, de Telescoop in Laken en de secundaire school op de campus Porta 1070 in Anderlecht. De leerlingen van het Imelda Instituut konden terecht op hun nieuwe St-Michelsite in Molenbeek. De leerlingen van het Lyceum Martha Somers verhuizen nog tijdens de herfstvakantie naar hun nieuwe lokalen op dezelfde site. Ook andere bouw- en renovatieprojecten zetten we verder met de opstart van minstens 14 schoolsites in het schooljaar 2020-2021. Intussen werken we op de Pachecosite in Brussel Stad verder aan de bouw van een nieuwe basis- en secundaire school en een kinderdagverblijf en worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de grootschalige renovatiewerken in ‘gebouw 3B’ op de COOVI- campus in Anderlecht. De Leerwinkel Brussel, een samenwerking tussen de VGC en Tracé Brussel vzw, neemt zijn intrek op het Rouppeplein. Brusselaars vanaf 15 jaar, die op zoek zijn naar een Nederlandstalig educatief traject, kunnen er terecht voor informatie, begeleiding en oriëntering. Wij plannen ook bijkomende investeringen in het DKO, de gesprekken met schoolbesturen worden dit najaar verder gezet. Schoolgebouwen zijn veel meer dan een plaats waar leerlingen en leerkrachten verblijven. Het is de plek bij uitstek waar kinderen, ouders en buurt elkaar kunnen ontmoeten. Het moet een inspirerende omgeving vormen voor iedereen die er gebruik van maakt. Veiligheid en leefbaarheid zijn tevens essentiële voorwaarden om goed onderwijs te kunnen aanbieden. We engageren ons dan ook om kwaliteitsvolle, duurzame en functionele gebouwen te realiseren, die toekomstproof zijn.”

Naar een nieuwe Brede School in Brussel…

“Brede scholen zijn een meerwaarde voor iedereen die erbij betrokken is. We willen er meer kinderen en hun gezinnen mee bereiken. Om de Brusselse brede scholen te hervormen en verder uit te bouwen, doorlopen we het komende jaar een transitietraject dat mee bepaald wordt door de mensen die brede scholen in de praktijk vormgeven en er de vruchten van plukken. Ook het OCB blijft de Brusselse brede scholen inhoudelijk ondersteunen. Er gaat dit jaar extra aandacht naar het versterken van de coördinatoren, specifiek rond samenwerken en veranderingsprocessen.”

De volledige beleidsverklaring kan je hier lezen. Het debat kan je bekijken op de facebookpagina van de Raad van Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Eén opmerking over 'Onderwijs in de VGC-beleidsverklaring 2020 – 2021'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: