De kracht van brede school in Brussel én de hervorming…

Elke Van den Brandt geeft bij de begrotingsbesprekingen in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie toelichting bij de hervorming van de Brede School in Brussel (13 en 16 december 2022).  In het verslag staat het volgende:

Uitbreiding van de financiële middelen voor Brede School

“De middelen voor Brede School worden verhoogd. Er is een hervorming aan de gang. De collegevoorzitter hoopt die snel af te ronden, zodat de sector meer duidelijkheid krijgt. Meer dan 300 stakeholders werden betrokken bij het traject, er was overleg met de lokale besturen en de inrichtende machten, de coördinatoren, de ouders, de leerlingen, het middenveld en de adviesorganen. De stijging is nodig, verzekert de collegevoorzitter, omdat de middelen die Vlaanderen ter beschikking stelt, niet volstaan om de ambitie van de VGC te dekken. Zonder de bijkomende investering zou de Brede School moeten worden afgebouwd.”

Een netwerkmodel met een heldere opdracht

“De collegevoorzitter erkent dat het hervormingstraject tijd heeft gekost. Tijdens de covidpandemie hadden veel gesprekspartners te weinig energie om eraan te werken, maar de laatste tijd vlot het project goed. Scholen, coördinatoren, gemeenten en ouders zijn bevraagd. Uiteindelijk is er een veranderingstraject opgesteld met 7 actiepunten. Als er goed wordt doorgewerkt, kan het College dit jaar een finale beslissing bereiken. In die beslissing zal de opdracht van de Brede School worden toegelicht. Alle betrokkenen moeten duidelijk weten wat de verwachtingen zijn. De Brede School dient kinderen en jongeren kansen te bieden door kansarmoede te bestrijden. Het College gaat daarbij uit van een netwerkmodel, waarbij Brede Scholen een enveloppen-subsidie ontvangen los van het aantal leerlingen of scholen die ze bereiken. Het College wil hierin meer evenwicht brengen, de werking harmoniseren en de discussies over het werkgeverschap van de coördinatoren uitklaren.

Werkgeverschap

“Collegevoorzitter Elke Van den Brandt merkt op dat het de bedoeling is om ook daar (werkgeverschap) deze maand nog een beslissing over te nemen. Het gaat over een van de moeilijkste discussiepunten. Nu wordt er gewerkt met verschillende werkgevers. Op sommige plaatsen zijn het de gemeenten, op andere de school, de scholengroep of een gemeenschapscentrum. Er wordt hierover meer eenvormigheid gevraagd en die zal er ook komen. De gesprekken hierover verlopen constructief.”

Tijdspad

Het is de bedoeling om eind 2022 de beslissing te nemen die dan in 2023 geïmplementeerd wordt.”

En nog even enkele persoonlijke reflecties…

Het is belangrijk om de nodige tijd en zorg te besteden aan het ingewikkelde hervormingsproces van de Brede School in Brussel. Bovendien bestaat het risico dat een complex en rijk concept als brede school ofwel tot een deelaspect herleid wordt ofwel als passe-partout gebruikt wordt.  Belangen of structuren dreigen dan belangrijker te worden dan het kind, voor wie de brede school bedoeld is.  Door terug te gaan naar de onderbouw van het concept, kunnen we de effectiviteit van het bredeschoolverhaal bewaken: de leer- en ontwikkelingskansen van elk kind, van elke jongere! De Brusselse brede scholen slagen hier vandaag, dankzij de inzet van hun coördinatoren en netwerk, heel goed in. Het zal belangrijk zijn dat de hervorming van de Brusselse Brede Scholen dit ook voor ogen blijft houden.

De definitie zoals we die in Vlaanderen en Brussel hanteren is op dit vlak helder en biedt houvast:

  1. Kinderen en jongeren (én zeker die kinderen en jongeren is kwetsbare situaties) moeten extra kansen krijgen om zich te ontwikkelen (maximale ontwikkelingskansen: gezondheid, veiligheid, maatschappelijke participatie, talentontwikkeling en plezier, voorbereiding op de toekomst).
  2. Daarom moeten we hen de mogelijkheid bieden meer en andere leer- en leefervaringen op te doen (creëren van een brede leer- en leefomgeving: breed leren, verbreden en versterken).
  3. Door als school met goed gekozen actoren uit verschillende sectoren aan de slag te gaan, kan er gewerkt worden aan gezamenlijke doelgerichtheid in functie van het leren en de ontwikkeling van elk kind/jongere (breed samenwerkingsverband).

Zo eenvoudig is het.  In 2019 schreef ik mijn ideaalbeeld neer:

“De ideale brede school werkt niet alleen vanuit een gedeelde missie, maar zet ook in op een gezamenlijk aanbod, ontwikkeld vanuit een gezamenlijke doelgerichtheid, waarbij het kind of de jongere het enige uitgangspunt vormt:

  • leren, zorg, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning vormen één samenhangend geheel;
  • kinderen en jongeren kunnen er leren, hangen en spelen, binnen en buiten de schooltijd, en krijgen kansen om hun competenties en talenten te ontdekken en te ontwikkelen;
  • begeleiders (leerkrachten, kinderverzorgsters, zorgleerkrachten, leerlingenbegeleiders, opvoeders, vrijwilligers, animatoren, ouders,…) vormen één team.

Van stadsleerkrachten kunnen we verwachten dat ze actief inzetten op breed leren.  De leeromgeving wordt écht rijk als dit kan gebeuren vanuit een structurele en systematische samenwerking met andere partners en sectoren.  Als er ingezet wordt op breed leren vanuit een gezamenlijke doelgerichtheid met verschillende sectoren, dan hebben we de werkelijke kracht van brede school bereikt!”

Lees op deze blog meer over Brede School in Brussel. Alle inzichten en expertise over Brede School in Brussel zijn verzameld in de ondersteuningstool brede school in Brussel.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: