Onderwijs in het eerste Strategisch Meerjarenplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

In de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd voor het eerst in de geschiedenis een strategisch meerjarenplan besproken en goedgekeurd. Met de inbreng van de Brusselaars werd een plan opgesteld dat zich vertaalt in 167 beleidsacties die de basis moeten vormen voor het beleid van 2021 tot 2025. Deze inspraak werd enerzijds gerealiseerd via het participatietraject Stadspiratie en anderzijds de Ronde van Brussel (specifiek voor onderwijs).

Het plan omvat 7 doelstellingen en een aantal cruciale rode draden (participatie, samenwerking, duurzaamheid, diversiteit, continuïteit en innovatie):

 1. Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen
 2. Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad
 3. We bouwen mee aan een meertalig Brussel
 4. We betrekken alle mogelijke Brusselaars bij het vormgeven van ons beleid en aanbod
 5. Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen
 6. Brussel zorgt en beweegt
 7. De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid

Onderwijs vormt een belangrijke ambitie in het plan met een dubbele focus: (1) infrastructuur en capaciteitsuitbreiding en (2) kwaliteitsondersteuning met aandacht voor Brusselspecifieke thema’s (diversiteit, meertaligheid,…). Het zou te ver leiden om hier alle onderwijsacties op te sommen, dus ik beperk me tot de algemene toelichting en enkele concrete voorbeelden:

“Vanuit onze flankerende onderwijsrol bieden we maximale en brede leerkansen aan alle leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. We doen dat door een participatieve en interactieve
leeromgeving te creëren, waar diverse actoren bij betrokken zijn. We ondersteunen alle scholen en
iedere leerling om de beste resultaten te behalen en om de talenten en de vaardigheden van eenieder verder te ontwikkelen.
Bovendien bouwt de VGC expertise op rond urban education binnen de diverse, meertalige, Brusselse
context, met ruimte voor ondersteuning, opleiding en professionalisering. Het Onderwijscentrum
Brussel ondersteunt stadsleerkrachten bij hun professionele ontwikkeling met focus op taalonderwijs
Nederlands, meertaligheid, diversiteit en digitale vaardigheden.
We nemen initiatieven om de overgangsmomenten in de onderwijsloopbaan van leerlingen te
optimaliseren, zodat zo weinig mogelijk voortijdige uitval optreedt en leerlingen begeleid worden met het oog op meer gekwalificeerde uitstroom en een vlotte doorstroom.
De VGC neemt ook het voortouw in de uitbreiding en het behoud van de capaciteit en investeert in de bouw, verbouwing, inrichting en uitrusting van de scholen. Op die manier wil de VGC werken aan een krachtige leeromgeving waarin schoolteams, leerlingen en ouders zich thuis voelen.”

Enkele concrete acties als voorbeeld:

 • Actie 1.1.1. Het Onderwijscentrum Brussel zet in op de professionalisering van stadsleerkrachten met focus op de volgende thema’s: taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, STEM, ouderbetrokkenheid, armoedebeleid, diversiteit en digitale vaardigheden. Deze kwaliteitsondersteuning verhoogt de onderwijsslaagkansen van alle leerlingen.
 • Actie 1.4.4. Het onderwijs heeft nood aan voldoende kwaliteitsvol onderwijspersoneel. Daarom ontwikkelen we sensibiliserende initiatieven én inhoudelijke begeleiding om Brusselse scholieren warm te maken voor het lerarenberoep, om studenten van de lerarenopleiding voor te bereiden en toe te leiden naar scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en om (startende) leerkrachten in het onderwijs te ondersteunen. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor zij-instromers.
 • Actie 2.5.5. Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt de speelpleinen op basis van een kwaliteitscharter met bijzondere aandacht voor speelkansen, taalstimulering, ouderbetrokkenheid en inclusie.
 • Actie 2.6.2. Brede scholen werken via een buurtgericht netwerk aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in een brede leer- en leefomgeving. Brede scholen blijven ook een belangrijke hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede.
 • Actie 3.3.2. en 3.3.3. We ondersteunen initiatiefnemers die vormen van meertalig onderwijs en meertalig opvoeden willen ontwikkelen. We nemen initiatieven en ontwikkelen ondersteunende materialen, tools en vorming over omgaan met meertaligheid in en buiten de school.
 • Actie 4.3.1. De VGC gaat in gesprek met mensen die ervaring hebben met een leven in armoede en houdt rekening met hun perspectief.

Tenslotte wil ik nog even verwijzen naar de bijlage vanaf pagina 37, waar je de 10 beleidsaanbevelingen uit de ronde van Brussel kunt nalezen. Die aanbevelingen kwamen tot stand vanuit een bevraging van en gesprekken met de Brusselse schoolteams. Ik som ze even kort op:

 1. Verspreid een positief, realistisch beeld van de job als leerkracht en meer specifiek van een leerkracht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
 2. Maak lesgeven en les krijgen in Brussel aantrekkelijker.
 3. Werk samen met de lerarenopleidingen zodat leerkrachten beter voorbereid en beter begeleid kunnen starten op de werkvloer.
 4. Blijf inzetten op vorming en ondersteuning van schoolteams en vooral op uitwisseling en expertisedeling tussen scholen.
 5. Verken en ondersteun pedagogisch en didactisch vernieuwende initiatieven.
 6. Faciliteer en coördineer de samenwerking tussen scholen en externe (welzijns)organisaties.
 7. Garandeer een breed, sterk talig en laagdrempelig aanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders, tijdens de schooluren en in de vrije tijd.
 8. Stimuleer ouderbetrokkenheid en werk aan positieve communicatie met ouders.
 9. Zorg voor flexibele en deelbare schoolinfrastructuur, zowel binnen als buiten, die toekomstproof is.
 10. Voorzie in voldoende ICT-materialen voor leerlingen en leerkrachten.

Lees het volledige plan hier. Het debat (6 uur) over het meerjarenplan en de begroting in de VGC Raad kan je hier bekijken.

Heel veel mensen op verschillende niveaus hebben hard gewerkt om dit plan mogelijk te maken. Blij dat ik kon meewerken aan de totstandkoming van dit plan. Blij dat ik kan meewerken aan de uitvoering van dit plan.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: