Onderwijs in Brussel is… werken aan leesvaardigheid (debat Raad VGC, december 2019)

Minister Sven Gatz (Open VLD) antwoordde in de commissie onderwijs van de VGC-Raad op een vraag van raadslid Gilles Verstraeten (N-VA) over de resultaten van PISA en het leesonderwijs in Brussel. De minister maakte duidelijk dat er geen Brusselspecifieke resultaten beschikbaar zijn, maar dat we er kunnen van uitgaan dat ook het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voor dezelfde uitdagingen staat op het vlak van leesonderwijs als de scholen in Vlaanderen.

De minister lichtte verder toe dat er via het Onderwijscentrum Brussel (OCB) – op basis van de resultaten van een andere internationale toets (PIRLS, 2017) – reeds initiatief werd genomen om het leesonderwijs opnieuw een prominentere plaats te geven in de ondersteuning. Het OCB maakte ook een koppeling tussen effectief leesonderwijs en de specifieke situatie van een grootstedelijke en meertalige context. Hieruit bleek dat een aantal elementen extra aandacht verdienen voor de ontwikkeling van goed leesonderwijs. De minister haalde enkele voorbeelden aan. Hieronder lees je een volledig overzicht van deze bevindingen (lees ook: Onderwijs in Brussel is… elke ket een goede lezer!):

 • Taalonderwijs Nederlands: zorgen voor een goede ontwikkeling van de schooltaal Nederlands met aandacht voor een rijke woordenschat;
 • Kennisopbouw: zorgen voor de ontwikkeling van een brede kennis van de wereld via breed- en ervaringsgericht leren;
 • Veel aandacht voor leesinstructie en inzetten op de ontwikkeling van leesstrategieën en leesmotivatie;
 • Betrekken van de ouders als partner;
 • Stimuleren van het vlot lezen door voldoende aandacht te hebben voor technisch lezen en vormaspecten bij het leren lezen.

Tenslotte gaf de minister enkele voorbeelden van initiatieven van OCB ten aanzien van goed leesonderwijs in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Hieronder een uitgebreider overzicht:

 • 6 vormingen over verschillende aspecten van leesonderwijs :
  • Klanken en letters in de kleuterklas;
  • Verhalen in de kleuterklas;
  • Lezen in het 1ste leerjaar, over aanvankelijk leesonderwijs;
  • Lezen in het 2de en 3de leerjaar, over voorgezet lezen;
  • Leesmotivatie en leesplezier;
  • Leesstrategieën.
 • vormingen over informatievaardigheden, mediawijsheid en digitale geletterdheid.
 • het “Leerlabo leesonderwijs”, een meerdaagse intervisie voor leerkrachten op basis van leervragen van leerkrachten.
 • een “Praktijkwinkel Lezen” met goede praktijken uit Brusselse scholen.
 • van de 154 ondersteuningstrajecten van het OCB op de scholen zijn er 47 trajecten met een expliciete link naar leesbeleid en leesonderwijs.

In de marge van het debat over Pisa, haalde de minister ook aan dat het OCB een aantal elementen van haar werking zal bijsturen om nog beter te kunnen inspelen op de actuele onderwijsuitdagingen in Brussel.

Op dezelfde commissie kwamen ook nog vragen aan bod over de tweetalige lerarenopleiding en gender in onderwijs. Lees hier het volledige verslag.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

%d bloggers liken dit: